REGULAMIN GŁOSOWANIA
W ELIMINACJACH FESTIWALU SUPPORTÓW


§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem głosowania „Festiwal Supportów” (dalej: "Głosowanie") jest: Fundacja Polish Heritage z siedzibą przy ul. Stelmachów 127i, 31-349 Kraków NIP 945-21-83-943 (dalej: "Organizator").

2. Głosowanie rozpocznie się 26 maja o godzinie 19:30, a zakończy 27 maja o 23:59 i polega na oddaniu głosu na wybrany zespół muzyczny. Celem głosowania jest wybranie sześciu spośród dziesięciu zespołów biorących udział w eliminacjach Festiwalu Supportów.

3. Głosowanie odbywa się na stronie internetowej www.festiwalsupportow.pl

4. Głosowanie dostępne jest dla użytkowników portalu www.facebook.com

5. Regulamin Głosowania dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.festiwalsupportow.pl

6. Uczestnictwo w Głosowaniu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

 

§ 2.Zasady Głosowania

1. Głosowanie rozpocznie się 26 maja o godzinie 19:30, a zakończy 27 maja o 23:59.

2. Uczestnik ma prawo oddania jednego głosu na 24 godziny na jeden z zespołów spośród dziesięciu biorących udział w eliminacjach Festiwalu Supportów.

3. W sytuacji zaobserwowania przez Organizatora, że podejmowane są przez Uczestników lub przez osoby trzecie działania mające na celu manipulację wynikami Głosowania, w szczególności poprzez używanie mechanizmów umożliwiających oddanie większej ilości głosów na jeden zespół, Organizator zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia oddanych w ten sposób głosów w trakcie rozstrzygania zwycięzcy plebiscytu zespołów mających wziąć udział w dalszym etapie Festiwalu Supportów.

4. Zadaniem Organizatora będzie w szczególności:

a. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Głosowania,
b. Wyłonienie zwycięzcy Głosowania,
c. Rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

 

§ 3. Dane osobowe

1.  Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przetwarzanych w ramach niniejszego Głosowania jest Organizator.

2. Uczestnicy Głosowania wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem Głosowania.

3. Uczestnicy Głosowania mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: Fundacja Polish Heritage, ul. Stelmachów 127i, 31-349 Kraków.

4. Po zakończeniu Głosowania wszelkie dane uczestników, którzy wzięli udział w Głosowaniu zostaną poddane anonimizacji.

 

§ 4. Postanowienia końcowe

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie lub przerwy w działaniu stron internetowych umożliwiających głosowanie i udostępniających streaming z Eliminacji do Festiwalu Supportów.

2. Organizator informuje, że Głosowanie nie jest w żadnym zakresie sponsorowane, wspierane, administrowane, ani stowarzyszone z portalem www.facebook.com. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., a Delaware Corporation z siedzibą przy 1601 s. California Ave, Palo Alto CA 94 304.

3. Uczestnictwo w Głosowaniu jest dobrowolne.

4. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Głosowania, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.

5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany zasad Eliminacji do Festiwalu Supportów i treści niniejszego Regulaminu bez podania przyczyny, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków udziału w Eliminacjach i nie będzie naruszało podstawowych zasad głosowania.

6. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.